Αγαπημένο μου ημερολόγ

Σήμερα στην μονή είχ
ενα μήλο από το κήπ
και η Αδερφή Μας
τρεις μέρες διχ
Περιμένω ε
εφόσον η

Αλλά θ
Παρα
επιφ
για